آموزشگاه بهداشت اصناف رسالت


فهرست موارد

معرفی آموزشگاه

مقررات دریافت گواهی نامه

ثبت نام

 • دوره های در حال برگزاری
 • ارتباط با ما

  فراز هائی از قانون اصلاحیه ماده13

  ماده واحده - ماده13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 22/04/1346 بشرح زیر اصلا ح می گردد.

 • ماده13- تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسائل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد .
 • مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع و فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد.
 • تبصره 3- آئین نامه اجرائی اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد.
 • مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع و فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد.
 • فرازهایی ازآئین نامه اجرائی ماده13

  در اجرای تبصره 3 قانون اصلاحیه ماده13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله آئین نامه اجرائی ماده مذکور را مشتمل بر5فصل ،95 ماده،54 تبصره و 46 بند بشرح ذیل تصویب می نماید.

 • کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در تهیه و فروش ووسائط نقلیه حامل مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی واماکن عمومی اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهی نامه معتبر آنرا دریافت دارند.
 • استخدام و یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهی نامه معتبر مندرج در ماده1 این آئین نامه در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است.
 • اشخاصی مانند صندوق دار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آئین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده1 فوق و تبصره های آن مستثنی می باشند.
 • صفحه نخست | سایت های مرتبط  | ارتباط با ما